NPRC investeert in de verduurzaming vloot

NPRC gaat 3 miljoen euro investeren in de verduurzaming van haar vloot. De organisatie noemt het een collectieve stap voorwaarts van 150 verenigde ondernemers om emissies van de vloot en in de keten te verlagen. Niet eerder is op een dergelijke schaal ingezet op verduurzaming in de droge bulk binnenvaart. NPRC is de grootste coöperatie van binnenvaartondernemers in Europa.

NPRC CEO Fem­ke Bren­nink­meij­er: ‘Ver­duur­za­ming van de logis­tie­ke sec­tor is een must. We zien dat ver­duur­za­ming inmid­dels op alle bestuur­lij­ke en stra­te­gi­sche agenda’s staat. Dit is een zeer belang­rijk the­ma voor ons­zelf maar zeker ook voor onze klan­ten. Hier­in wil­len wij als col­lec­tief het voor­touw nemen.’

Stap voor stap
Met 3 mil­joen in de pot biedt NPRC de leden de moge­lijk­heid zelf te inves­te­ren in ver­duur­za­ming, spe­ci­fiek in het ver­la­gen van CO2 en stik­­stof-emis­­sies. Tege­lij­ker­tijd draagt NPRC als geheel con­creet bij aan een bre­de ont­wik­ke­ling in de maat­schap­pij en indu­strie om de CO2 en stik­­stof- foot­print te ver­la­gen. Bren­nink­meij­er: ‘In nau­we samen­wer­king tus­sen de klant, mede­wer­kers van de coö­pe­ra­tie, en de indi­vi­du­e­le bin­nen­vaart­on­der­ne­mer is het doel om stap voor stap de CO2 en stik­­stof-uit­­­stoot van NPRC in 2025 met 20% terug­ge­bracht te heb­ben ten opzich­te van 2022. Zo berei­ken we een sub­stan­ti­ë­le ver­be­te­ring van de uit­stoot in de keten.’

Varen op bio-brandstof
NPRC noemt ver­voer over water sowie­so een duur­za­me manier om de sup­ply chain in te rich­ten en te bespa­ren op de uit­stoot van CO2, maar er is meer moge­lijk en nodig. ‘We deden al veel op dit gebied’, zegt Bren­nink­meij­er. ‘Van varen op bio­brand­stof tot water­stof. Het WeVa-pro­ject (Water­stof Elek­trisch Vracht­schip Anto­nie) met het eer­ste nieuw­bouw water­stof­schip dat ons lid Harm Len­ten heeft gebouwd is hier­van een mooi voorbeeld’.

Part­ners maken ster­ker
Inmid­dels wordt het ini­ti­a­tief van NPRC ver­sterkt door een aan­tal stra­te­gi­sche part­ners. Leve­ran­ciers van tech­niek die exclu­sie­ve kor­tin­gen bie­den en finan­cie­rings­in­stan­ties die aan­trek­ke­lij­ke ‘groe­ne’ voor­waar­den heb­ben gecre­ëerd voor de leden van NPRC sti­mu­le­ren de coö­pe­ra­tie in haar strategie.