#SAILHero Er‐Vaar zoekt deelnemers!

Ben of ken jij een jongere die zich verder wil ontwikkelen en 10 dagen kosteloos mee wil zeilen op een Nederlands Zeilschip? Dan zoekt het SailHero Er‐Vaar project jou.

#Sailhero Amsterdam, biedt jongeren met een ontwikkelingsdoel de kans om 10 dagen kosteloos mee te zeilen op een Tall Ship.

Het #SAIL­He­ro Er-Vaar pro­ject, opge­zet door Winds­ee­k­er Foun­da­ti­on en Stich­ting SAIL Amster­dam, biedt jon­ge­ren met een ont­wik­ke­lings­doel de kans om 10 dagen kos­te­loos mee te zei­len op een Tall Ship. Gedu­ren­de de reis door­lo­pen de jon­ge­ren het Sail Trai­nings­pro­gram­ma en leren ze het schip te beman­nen. Met behulp van een erva­ren coach krij­gen de jon­ge­ren meer inzicht in hun gedrag en wer­ken ze aan een voor­af opge­steld leer­doel. Na de reis krij­gen de jon­ge­ren de sta­tus als #SAIL­He­ro en wor­den ze opge­no­men in het net­werk van Stich­ting SAIL Amster­dam waar ze de moge­lijk­heid krij­gen om stage(s) te lopen en wor­den uit­ge­no­digd voor work­shops en bij­een­kom­sten om hun soci­al skills en net­werk te verbreden.

Er zijn nog open plek­ken op de vol­gen­de rei­zen in het voor­jaar van 2024:

• Reis 2: Data: 2 t/m 22 mei, van Fécamp, Frank­rijk naar Kiel, Duitsland.
• Reis 5: Data: 9 t/m 18 juni, zei­len in gebied van de Oost­zee, Duits­land, Den­e­mar­ken en Noorwegen.

Deel­na­me is vol­le­dig kos­te­loos inclu­sief reis­ver­ze­ke­ring, zeil­pak en trans­fer naar en van het schip. Per reis is plek voor maxi­maal 12 deelnemers.

Ben jij een jon­ge­re tus­sen de 16 en 30 jaar, wil jij jezelf ont­wik­ke­len en jezelf beter leren ken­nen? Wil jij een nieu­we koers vin­den en een nieu­we toe­komst Er-Varen? Neem dan con­tact op met Winds­ee­k­er via ervaar@windseeker.org of kijk op de web­si­te van SAIL Amsterdam.

#SAIL­He­ro wordt onder­steund door Fonds21, VSB fonds, Jani­vo stich­ting, de Pro­vin­cie Noord-Hol­land en de Konink­lij­ke Marine.